Trefwoord:

11-01-2017

Premie WHK 2018

Vanaf 20 november heeft de Belastingdienst de beschikkingen Werkhervattingskas (Whk) 2018 verstuurd. U ontvangt deze beschikking als u werknemers in dienst heeft die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In de beschikking staan de Lees meer..

07-12-2017

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een pleegkind geldt als een kind, op voorwaarde dat het wordt opgevoed en onderhouden als een eigen Lees meer..

07-12-2017

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd van de werknemer. Het is niet ongebruikelijk om in een dergelijke overeenkomst een regeling Lees meer..

07-12-2017

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen aan als een erfrechtelijke verkrijging wanneer de erflater tot aan zijn overlijden daarvan Lees meer..

07-12-2017

Verrekening ingehouden loonheffing

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat geldt ook als de werkgever de ingehouden loonheffing niet heeft afgedragen, tenzij sprake Lees meer..

29-11-2017

Premiepercentages 2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), Lees meer..

29-11-2017

Bpm bij huur buitenlandse auto

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm verschuldigd. Dat geldt ook als de auto is voorzien van een buitenlands kenteken of als de auto in het buitenland is gehuurd. Wel moet bij huur Lees meer..

29-11-2017

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt uitgefaseerd, aangenomen. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld houdt in, dat er per saldo geen bijtelling bij het Lees meer..

27-11-2017

Vakantiegeld betalen over overwerk vanaf 2018

Per 1 januari 2018 treedt een wetswijziging in die tot gevolg heeft dat er vanaf die datum vakantiegeld verschuldigd is over overwerk. Als u als werkgever wilt voorkomen dat er over overwerk-uren van 2017 vakantiegeld moet worden betaald, zorgt u er Lees meer..

27-11-2017

Premie Whk 2018

Vanaf 20 november heeft de Belastingdienst de beschikkingen Werkhervattingskas (Whk) 2018 verstuurd. U ontvangt deze beschikking als u werknemers in dienst heeft die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In de beschikking staan de Lees meer..